Działania

 1. Prowadzenie w mediach społecznościowych grup wsparcia dla chorych hematoonkologicznie o charakterze: informacyjnym, wspierającym, edukacyjnym.
 2. Współpraca, doradztwo przy powstawaniu poradników, biuletynów dla pacjentów i lekarzy.
 3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów mających na celu edukację
  i szerzenie wiedzy wśród pacjentów.
 4. Organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących praw pacjenta, dostępności leczenia, nowoczesnych terapii i innych pomocnych pacjentom.
 5. Współpraca z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych oraz innymi organizacjami
  działającymi na rzecz hematoonkologii.
 6. Współpraca z decydentami, lekarzami i głównym konsultantem kraju na rzecz zmian
  i stworzenia projektu koordynowanej opieki w hematoonkologii.
 7. Promocja, popieranie działań, pomocnych w walce z chorobami hematoonkologicznymi,
  zwłaszcza o charakterze mieloproliferacyjnym.