Poradniki

Lista leków stosowanych w leczeniu Mielofibrozy

Interferon Pegasys
Besremi (tylko w ramach RDTL)
Hydroksycarbamid / HydroksyUrea
Anagrelid / Tromboreduktin
Jakavi
Fedratinib
Talizer lub lenamidomid

Programy lekowe: Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.
Koszty leczenia Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.
Placówki realizujące programy lekowe Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach znajdują się m.in. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ lub są udzielane przez pracowników tych oddziałów.

Badania kliniczne: W ramach tych badań oceniane są nowe, niedostępne jeszcze w rutynowej praktyce leki, terapie oraz schematy leczenia. Fakt ten jest szczególnie cenny dla osób, u których dotychczasowa terapia onkologiczna nie była skuteczna, a także dla osób, dla których poszukuje się nowych sposobów leczenia.
Nad procesem prowadzenia badań klinicznych oraz spełnieniem wszystkich wymogów i standardów czuwa zespół wykwalifikowanych Koordynatorów. https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych): to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w których możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe. W ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej ośrodek prowadzący leczenie danego pacjenta, ma możliwość zawnioskowania o pokrycie kosztów leku zarejestrowanego, ale nieobjętego refundacją.
Leki finansowane w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
https://www.aotm.gov.pl/produkty-lecznicze/rdtl/